SDG 16:
PEACE, JUSTICE, AND STRONG INSTITUTIONS

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

הכנת תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור

By: ערן כתר
Published in: 208.4533
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: פיתוח אסטרטגיה ליחסי ציבור הינו תהליך אנליטי מעמיק המתבסס על עריכת מחקרדרישות הקורס:שוק ומהווה חלק מגיבוש האסטרטגיה השיו (more…)

תקשורת פוליטית בעידן המודרני: תיאוריות ו

By: אלון צויזנר ווילסון
Published in: 208.4225
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הופעתן של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות ועליית הרשתות החברתיות הובילודרישות הקורס:לאופטימיות רבה באשר ליכולתן להשפיע לחיוב ע (more…)

הערכת קמפיינים

By: נחמה לואיס פרסקי
Published in: 208.4529
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: תקשורת אסטרטגית כרוכה לעתים קרובות בקמפיינים שמטרתם להביא לשינוי חברתידרישות הקורס:או שינוי בהתנהגות. מרכיב חשוב בתכנון (more…)

התקשורת והעצמי

By: נורית טל-אור
Published in: 208.3294
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הסמינר יעסוק בהיבטים שונים של הקשר בין התקשורת לבין העצמי. הסמינר יתמקדדרישות הקורס:במחקרים ובתיאוריות המתייחסים בין השא (more…)

פרקטיקום – התמחות יישומית במגזר הציבורי

By: שלמה מזרחי
Published in: 205.2009
SDGs : SDG 16, SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

טלוויזיה חדשותית

By: חן ליברמן
Published in: 208.1337
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

יחסי ציבור -פרקטיקום

By: אורן מאיירס
Published in: 208.4599
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מה בעצם עושים כשחוקרים תקשורת? סיפורים מ

By: יונתן כהן
Published in: 208.2049
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס נועד להכיר לתלמידים את המחקר שנעשה בתקופה זו בחוג לתקשורת. בכלדרישות הקורס:שיעור יבקרו אחד המרצות או המרצים ויציגו (more…)

המגזין

By: נתנאל מרדכי משה שלומוביץ
Published in: 208.3291
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מוסדות התקשורת

By: רועי דודזון
Published in: 208.701
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס זה הסטודנטים יכירו לעומק את המאפיינים של מוסדות תקשורת ואופןדרישות הקורס:הפעולה שלהם. הם ידונו בזיקה בין סביבות מו (more…)

מוסדות תקשורת

By: רועי דודזון
Published in: 208.3004
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס זה הסטודנטים יכירו לעומק את המאפיינים של מוסדות תקשורת ואופןדרישות הקורס:הפעולה שלהם. הם ידונו בזיקה בין סביבות מו (more…)

שפה ומדיה

By: ארן ליביו
Published in: 208.7004
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרת הקורס היא הקניית מושגי יסוד הנוגעים לקשרים שבין שפה ותקשורת, מתוךדרישות הקורס:התמקדות בדוגמאות רלוונטיות מתוך עולם (more…)

תקשורת המונים ובידור

By: יונתן כהן
Published in: 208.205
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: קורס זה יתמקד בפעילות אנושית ההולכת ונהיית תכופה יותר – צריכת בידורבאמצעות מדיה. בשיעורים ננסה להבין טוב יותר: מהו בידור (more…)

כתיבה ועריכה עיתונאית – “הכרמלית”

By: מאיה הורודניציאנו
Published in: 208.2023
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס זה נלמד את יסודות העריכה והכתיבה החדשותית, תוך התנסות מעשיתדרישות הקורס:שבמסגרתה נייצר תכנים למגזין המקוון של החוק (more…)

תקשורת ופוליטיקה בעידן הדיגיטלי

By: אלון צויזנר ווילסון
Published in: 208.7304
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הופעתן של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות ועליית הרשתות החברתיות הובילולאופטימיות רבה באשר ליכולתן להשפיע לחיוב על החברה ועל ה (more…)

סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה מקומית מעשי

By: איתי בארי
Published in: 205.4473
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

סייבר וביטחון לאומי

By: חיים ויסמונסקי
Published in: 205.4844
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פרוייקט גמר צוערים לשלטון המקומי

By: רותם מילר-מור אטיאס
Published in: 205.4541
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פתרון סכסוכים בזירה הבינלאומית

By: כרמלה לוטמר
Published in: 205.2023
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הסמינר יבחן את ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת סוגיות היסודשעומדות על סדר היום במשא ומתן הישראלי-פלסטיני בדרך לה (more…)

קידום ממשל, מנהל ומדיניות ציבורית

By: ערן ויגודה-גדות
Published in: 205.3518
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: השיעור יתמקד בניתוח יחסי הגומלין בין קהילית העסקים והמדינה. תשומת לב העיקרית תינתן למרומה של קהילית העסקים הישראלית בעיצ (more…)