SDG 4:
QUALITY EDUCATION

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

University Impact Ranking for SDG 4
U of Haifa 0/100 

25% of Universities =
50% of Universities = 
75% of Universities =
U of Haifa =
Top ranked University =

36.7
48.9
61.6
79.6
92.3

SDG4 HIGHLIGHTS

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

ערכים פמיניסטיים בכתיבה של נשים בספרות

By: רות עמר
Published in: 103.3710
SDGs : SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

שיח דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 103.3699
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

שיח, דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 124.3658
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

מבוא לחינוך מיוחד

By: נירית קרני-וייזר
Published in: 212.1440
SDGs : SDG 04, SDG 10  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: במהלך הקורס הסטודנט יכיר את חוקי החינוך המיוחד והשילוב, את הזכויותוהמענים הקיימים עבור האוכלוסייה. הסטודנטים ילמדו על ה (more…)

קמפוס מ”א

By: אסף זלצר
Published in: 115.5002
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: משחר גילוייה מחדש של ארץ ישראל, במחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעו אליהחוקרים מארצות שונות, לגלות את צפונותיה, לחשוף את עב (more…)

פסיכולוגיה חיובית

By: אלון רז
Published in: 212.2246
SDGs : SDG 10, SDG 03, SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס נתמקד בתנועה צומחת בפסיכולוגיה העכשווית הידועה בשם “פסיכולוגיהחיובית”. פסיכולוגיה חיובית מתמקדת בניסיון להבין את מ (more…)

פיתוח של כלי הערכה ואבחון שפה ולמידה

By: רוית כהן מימרן
Published in: 292.4580
SDGs : SDG 04  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

רגשות בארגונים

By: אריק חשין
Published in: 100.1710
SDGs : SDG 08, SDG 03, SDG 04  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בהשפעה של רגשות ותקשורת על תהליך השרות.בקורס נדוןונחקור את השפעת הרגשות והסביבה התקשורתית על נותני ומקבלי שי (more…)

פגות: ראיה התפתחותית עדכנית בלווי וטיפול

By: רותם סלה-גואטה
Published in: 295.5502
SDGs : SDG 03, SDG 04, SDG 10  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקניית ידע והבנה בתהליכי התפתחות של ילדים שנולדו פגים כאוכלוסייה ייחודיתבסיכון התפתחותי. הבנת הבסיס הרפואי וההתפתחותי למ (more…)

סמינריון מחקר ב

By: הילה שריג בהט
Published in: 295.4190
SDGs : SDG 04, SDG 09, SDG 10, SDG 11  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מעורבות ויוזמה חברתית בארגונים

By: עינת לביא
Published in: 289.3103
SDGs : SDG 08, SDG 04, SDG 05, SDG 10  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בהקשר שלמעורבות ויוזמה חברתית בארגונים. הקורס משלב ארבעה היבטים: ל (more…)

סמנריון מחקר א

By: אליעזר כרמלי
Published in: 295.4140
SDGs : SDG 04, SDG 09, SDG 10  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

תקשורת בין אישית

By: הילה שריג בהט
Published in: 295.3010
SDGs : SDG 03, SDG 10, SDG 16, SDG 04  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: “הקורס דן ברמות התקשורת השונות בתחום הטפול הרפואי ומתמקד בתקשורת ביןאישיתמתוך גישת הטפול הממוקד במטופל, ומתוך התייחסות ל (more…)

יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום-יום

By: יפים רוט
Published in: 100.1716
SDGs : SDG 08, SDG 01, SDG 10, SDG 04, SDG 12  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח

By: דני בן-צבי
Published in: 317.5600
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס מיועד לתלמידות ולתלמידי מחקר (דוקטורנטים) הנמצאים בשלב א’ (שלבכתיבת הצעת המחקר). הקורס עוסק בסוגיות ובנושאים מרכזי (more…)

אימונים בהוראה תחום א

By: אורלי ארז
Published in: 319.1412
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ההתנסות בהוראה מתקיימת אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים(כולל חופשתסמסטר), חמש שעות התנסות לפחות (במידה והמורה עובדת יותר (more…)

אימונים בהוראה תחום ב

By: אורלי ארז
Published in: 319.1414
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ההתנסות בהוראה מתקיימת אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים(כולל חופשתסמסטר), חמש שעות התנסות לפחות (במידה והמורה עובדת יותר (more…)

סטטיסטיקה לניהול מערכות חינוך

By: ליאת אביטל
Published in: 316.4093
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס משלב היבטים תיאורטיים ויישומיים בסטטיסטיקה מתקדמת לצרכי מ”א.השיעור משלב בו זמנית הרצאה ותרגיל: מצד אחד יושם דגש על (more…)

מערכת החינוך בישראל

By: אריה קיזל
Published in: 316.4044
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: בקורס זה נבצע היכרות עם המבנה הארגוני של מערכת החינוך בישראל, הפילוסופיההחינוכית העומדת בבסיסה והשינויים והרפורמות שחלו (more…)

צעירים בישראל

By: תמר אלמוג
Published in: 313.2530
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: