SDG 4:
QUALITY EDUCATION

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

פרוייקטים בביוסטטיסטיקה

By: פבל גולדשטיין
Published in: 286.4009
SDGs : SDG 03, SDG 04, SDG 08  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

סמנריון מחקר א

By: אליעזר כרמלי
Published in: 295.4140
SDGs : SDG 04, SDG 09, SDG 10  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

היבטיים התפתחותיים בראייה קליניית א’

By: אסנת עטון-עיני
Published in: 295.4128
SDGs : SDG 03, SDG 04, SDG 10  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בזיהוי וניתוח המשתנים ההתפתחותיים המשפיעים על הטיפול הפיזיותרפיכבסיס לתכנון הטיפול הפיזיותרפי תוך שילוב ניתו (more…)

ההשלכות הפסיכולוגיות של מוגבלות ושיקום

By: מיכל חסון-רוזנשטיין
Published in: 295.3403
SDGs : SDG 03, SDG 04, SDG 10, SDG 16, SDG 05  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: ליקוי )גופני( ומוגבלות- מזה והיות נכה מזה: מאפייניה של תדמית הגוף.תהליכים של הסתגלות ושיקום. מצבי מוגבלות ספציפיים כגו (more…)

תקשורת בין אישית

By: הילה שריג בהט
Published in: 295.3010
SDGs : SDG 03, SDG 10, SDG 16, SDG 04  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: “הקורס דן ברמות התקשורת השונות בתחום הטפול הרפואי ומתמקד בתקשורת ביןאישיתמתוך גישת הטפול הממוקד במטופל, ומתוך התייחסות ל (more…)

פסיכודיאגנוסטיקה של הילד והמתבגר – חלק ב

By: חן ברם אלטחן
Published in: 308.4370
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בחלק השני של הקורס, נעסוק בחלק הריגשי באיבחון הפסיכולוגי והשימוש בכליםהשלכתיים לאיבחון עולמו הרגשי של הנבדק. סיכום הממצא (more…)

עידן השירותים:סוגיות מרכזיות

By: אורנה בלומן-גולדברג
Published in: 289.2351
SDGs : SDG 08, SDG 10, SDG 04, SDG 05, SDG 03  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת קורס להקנות ידע וכלים, לפתח ראיה כוללנית ותובנות, ולאפשר דיון במורכבות שלההתנהלות החברתית והתעסוקתית בעידן הבתר- תע (more…)

יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום-יום

By: יפים רוט
Published in: 100.1716
SDGs : SDG 08, SDG 01, SDG 10, SDG 04, SDG 12  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פרויקט גמר קריאה ואוריינות – חלק א’

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4368
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יתמקד בעריכת מחקר, ויכלול קריאת ספרות מדעית רלוונטית ועדכנית, בניית הכלי (more…)

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4228
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרת הקורס הנוכחי הנה להכיר כלים לאיתור ילדים בסיכון ללקות למידה ולהיחשףלתוכניות התערבות לילדים בסיכון בגיל הרך. במסגרת (more…)

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

By: ורד מרקוביץ
Published in: 308.4326
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מיועד להקניית ידע מעמיק בתחום אבחון לקויות הלמידה תוך התמחותספציפית באבחון התפקוד האקדמי של לומדים עם לקות למידה ב (more…)

עבודת הפסיכולוג החינוכי במערכת החינוך

By: דניאלה פלד
Published in: 308.4338
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בהיבטים מערכתיים של אבחון והערכה בתוך מערכת חינוכית, היכרותעם שותפיו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר ובגן היל (more…)

טיפול התנהגותי-קוגניטיבי CBT

By: ליאת הלפמן- יהב
Published in: 308.4342
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: רבה בטיפולים מסוג זה בקרב ילדים ומתבגרים.והכלים של “הסמכות החדשה” של פרופ’ חיים עומר לבעיות התנהגות בבית ובבית הספר.בקור (more…)

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

By: אורלי ליפקה
Published in: 308.4316
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מציג עקרונות להתערבות בתחום רכישת הקריאה לטיפול בלומדים בגיל הרך. (more…)

פסיכודיאגנוסטיקה של הילד והמתבגר – חלק א

By: חן ברם אלטחן
Published in: 308.4369
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקניית ידע תיאורטי ומעשי בהערכה פסיכולוגית פרטנית של ילדים ונוער כוללהיבטים של עבודה עם הורי הנבדק, והמערכת החינוכית . (more…)

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

By: אורלי ליפקה
Published in: 308.4321
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: פרקטיקום טיפולי לקויות למידה (more…)

אבחון לל בשפה הערבית:היבטים דיאגנוסטיים

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4209
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מיועד להקניית ידע מעמיק בתחום אבחון לקויות הלמידה תוך התמחותספציפית באבחון התפקוד האקדמי של לומדים עם לקות למידה ב (more…)

בלשנות ערבית התפתחות השפה התקינה והלקויה

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4229
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס נועד להציג את עקרונותיה היסודיים של תורת הבלשנות כמדע, וללמד אתמושגי היסוד שלה ושל ענפיה העיקריים. הקורס יאפשר לסט (more…)

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4233
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס הינו קורס פרקטיקום שנה ב’ (more…)

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בערבית

By: יסמין שלהוב- עואד
Published in: 308.4234
SDGs : SDG 04  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בהכרת העקרונות התיאורטיים והיישומיים המנחים את הליך הטיפולבהבנת הנקרא ובהבעה בכתב בתלמידים לקויי למידה, ברמה (more…)