SDG 4:
QUALITY EDUCATION

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

THE SEA AND SOCIETAL COLLAPSE

By: דוד פריזם
Published in: 120.2105
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פיניקית – שפה ותרבות

By: אוהד כהן
Published in: 103.3697
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הפיניקית היא שפה שמית שדוברה בערי החוף, הנמצאות כיום בשטח לבנון וצפוןישראל. שפה זו היא מהקרובות לשפה העברית, וספרותה קר (more…)

שיח דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 103.3699
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

שיח, דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 124.3658
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

יצירות מופת בספרות העברית החדשה-חלק א

By: צפי זבה אלרן
Published in: 122.2241
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

לקרוא סיפור

By: צפי זבה אלרן
Published in: 122.1014
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פיניקית – שפה ותרבות חלק ב

By: אוהד כהן
Published in: 103.3698
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

שפת גוף בהתמודדות עם מצבי לחץ

By: קרן אור-חן
Published in: 212.3038
SDGs : SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שפת הגוף היא לשון לא-מילולית המשמשת אותנו בשגרת חיינו, בעבודה ומחוץ לה.היכרות עמה תעניק כלים יישומיים לשיפור מיומנויות ב (more…)

הפלגת מחקר

By: גיל גמבש
Published in: 120.3070
SDGs : SDG 04, SDG 14  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

בריאות הנפש בהיבט מגדרי

By: חני ישראלי
Published in: 128.4068
SDGs : SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מבוא לחינוך מיוחד

By: נירית קרני-וייזר
Published in: 212.1440
SDGs : SDG 04, SDG 10  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: במהלך הקורס הסטודנט יכיר את חוקי החינוך המיוחד והשילוב, את הזכויותוהמענים הקיימים עבור האוכלוסייה. הסטודנטים ילמדו על ה (more…)

תיאוריית הקשר – יחסי במשפחה -סמינר

By: אפרי בר נדב
Published in: 212.3204
SDGs : SDG 04, SDG 05, SDG 10  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת הסמינר היא להציג וללמוד סוגיות ייחודיות בהתפתחות חברתית ורגשיתבילדות, בדגש על מערכות היחסים שבין הילד/ה להורים. ספצ (more…)

ערכים פמיניסטיים בכתיבה של נשים בספרות

By: רות עמר
Published in: 103.3710
SDGs : SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

תורת ההכרה

By: ארנון קרן
Published in: 107.2300
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מושג הידיעה והתנאים לידיעה, ספקנות, קונטקסטואליזם, מבנה ההצדקה האפיסטמית,אינטרנליזם ואקסטרנליזם אפיסטמי, ערכה של הידיעה. (more…)

מקום, מחקר טקסט- התנסות מעשית

By: אסף זלצר
Published in: 115.3502
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: במגוון רחב של אתרים ומקומות ברחבי המדינה ניתן למצוא שלטי מידע. שלטים אלוחושפים מידע היסטורי ומידע אחר והם כוללים תמונות, (more…)

מקום, מחקר טקסט – התנסות מעשית

By: אסף זלצר
Published in: 115.4802
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: במגוון רחב של אתרים ומקומות ברחבי המדינה ניתן למצוא שלטי מידע. שלטים אלוחושפים מידע היסטורי ומידע אחר והם כוללים תמונות, (more…)

קמפוס מ”א

By: אסף זלצר
Published in: 115.5002
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: משחר גילוייה מחדש של ארץ ישראל, במחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעו אליהחוקרים מארצות שונות, לגלות את צפונותיה, לחשוף את עב (more…)

סדנת כתיבת עבודות

By: אור שרף
Published in: 211.1420
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

חינוך פיננסי

By: גיל ברוש
Published in: 212.5607
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מבט פסיכולוגי -תרבותי על אמהות

By: חני ישראלי
Published in: 212.2898
SDGs : SDG 10, SDG 03, SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: לאמהות יש מקום מרכזי ומורכב בחברה. מצד אחד, אנחנו משבחים ומהללים את אהבתהאם ואת תפקידה החיוני והמכריע בגידול ילדיה, ומצד (more…)