SELECTED TOPICS IN COSTAL ENVIRONMENTS

SELECTED TOPICS IN COSTAL ENVIRONMENTS

By: מייקל אריק לזר
Published in: 224.4009
SDGs : SDG 13, SDG 14, SDG 15  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: נושאים נבחרים בחקר הסביבה החופית, 2 שש”ס (שיעור), ד”ר מייקל לזרהקורס יתמקד בהבנת התהליכים המתרחשים בסביבה החופית והקשרם לעיצוב הנוףולגיאולוגיה הרדודה. הקורס יתאר ויכמת את התכונות הקשורות בגלי מים, גאותושפל, זרמיועיצוב הנוף החופי ויבחן את הת