SDG 11:
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

קיימות וסביבתנות – סוגיות בקהילה

By: טלי כץ-גרו
Published in: 204.3196
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הסמינר יתן סקירה של תיאוריות ונתונים אמפריים במחקר העדכני על סוגיותבסביבה וקיימות עם דגש על מגמות גלובליות. הקורס ידגיש (more…)

פופוליזם חדש וניאוליברליזם

By: אנבל הרצוג
Published in: 205.3022
SDGs : SDG 11, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: כולם מדברים על ניאוליברליזם מבלי די. אבל מהו ניאוליברליזם? מהם שורשיוהאינטלקטואלים? כיצד התפתח לאורך שמונים השנים האחרונ (more…)

עידן השיווקיות בתעשיות התרבות

By: נועה לביא
Published in: 208.4545
SDGs : SDG 11, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: התעשיות התרבותיות, כגון טלוויזיה, קולנוע, רדיו, אינטרנט, פרסום ועוד,דרישות הקורס:מתאפיינות בעידן הנוכחי בשיווקיות. עידן (more…)

קמפוס תכנון עירוני חברתי – יפו

By: ראסם חמאיסי
Published in: 201.3232
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מסביב לעולם מתחזקת ההכרה בערך שיתוף הציבור בתכנון. לנושא זה יתרונותרבים כגון: שיפור החלטות, העצמת קהילות, סיוע להטמעת (more…)

תרבות, מדע ומאגיה

By: ציפי עברי
Published in: 100.1767
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

Politics & Popular Culture

By: ישראל ויסמל-מנור
Published in: 205.3125
SDGs : SDG 11, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: סמינר זה בוחן את יחסי הגומלין בין תרבות פופולרית – בעיקר קולנוע,טלוויזיה, מוזיקה, ספרות, קומיקס וספורט – ובין העולם הפול (more…)

תרבות, מדע ומאגיה(מתוקשב)

By: ציפי עברי
Published in: 212.1786
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס נתבונן באסכולות החשיבה והניתוח שהתפתחו באנתרופולוגיה סביב שאלות עלרציונאליות – אי רציונאליות והקשר שלהן לתרבות, חב (more…)

סמינר הפקעות תכנון וניהול קרקעות

By: ראסם חמאיסי
Published in: 201.3167
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הפקעת קרקע מהווה מנגנון בידי המדינה/ הציבור בכדי לזכות בקרקע לניהולמדיניות תכנון מרחבת. במציאות הישראלית הפקעת קרקע במיו (more…)

אוכלוסיה בחירום ובאסון

By: כרמית רפפורט – ליאקס
Published in: 201.4435
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הרכיב האנושי באסונות מוכר ומושך תשומת לב תקשורתית ויחד עם זאת שנים רבותהייתה ההתייחסות אליו שולית בניהול אסונות. הקורס י (more…)

סמינר בנושאים עכשוויים של לימודי אסונות

By: דבורה שמואלי
Published in: 201.4711
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

דיני אנרגיה וסביבה

By: צבי לוינסון
Published in: 213.4004
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס מקנה בקיאות במסגרת הנורמטיבית המשפטית המסדירה תחומים שונים שלאיכות הסביבה והכרות בלתי אמצעית עם ה”שחקנים” הפועלי (more…)

ניתוח מערכות סביבתיות

By: משהור חוש
Published in: 213.4345
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תסקירי השפעה על הסביבה

By: תמר טרופ
Published in: 213.422
SDGs : SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תנועה, גבול וחצייה במרחב החברתי

By: נאדים כרכבי
Published in: 219.402
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תרבות מדע ומאגיה – השלמות למ”א

By: ציפי עברי
Published in: 219.3111
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

שימור מורשת, אתגרים וחסמים

By: ראסם חמאיסי
Published in: 201.3089
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שימור המורשת מתפתח להיות אחד הנושאים המובלים בשיח התכנוני והתרבותי הכוללמשאבים חומריים וערכיים סימבולים. לשימור קיימת תש (more…)

יסודות במדידה ומיפוי

By: ערן ליבנה
Published in: 209.5165
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

סוגיות בהנדסת בניין אזרחית

By: ערן הרוניאן
Published in: 209.5045
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תכנון עירוני ותכנון אזורי

By: מישל ליאה אורן
Published in: 209.503
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

ערים מקיימות – ערי המחר מחלום למציאות

By: ירדנה שאול
Published in: 201.2612
SDGs : SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מס’ קורס: 201.2612סמסטר: בנושא הקורס: פיתוח ערים מקיימות בעולם ובארץ, חשיבותם הסביבתית הכלכלית והחברתיתפירוט מקוצר של (more…)