SDG 11:
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

University Impact Ranking for SDG 11
U of Haifa 0/100 

25% of Universities =
50% of Universities = 
75% of Universities =
U of Haifa =
Top ranked University =

36.1
50.5
66.2
85.8
93.4

SDG11 Highlights

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

מוסיקה וטכנולוגיה

By: תומר ברוך
Published in: 124.2245
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מאז סוף המאה העשרים תהליכי היצירה המוזיקלית, על כל שלביהם, נשלטים על ידישימוש בכלים ממוחשבים. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטי (more…)

ערים עתיקות בעולם הדיגיטלי

By: סבטלנה מצקביץ
Published in: 100.1777
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

יסודות מדעי הרוח הדיגיטליים

By: אליעזר באומגרטן
Published in: 100.1719
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מה עושה המהפך הדיגיטלי לתוצרי הרוח והתרבות האנושית? כיצד מומר מושא המחקרשל חוקר/ת הספרות, ההיסטוריה, השפה והתרבות לפורמט (more…)

אמהות ולידה- יהדות ומגדר

By: רות קניאל
Published in: 104.5536
SDGs : SDG 05, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

מגדר ומודרניות – משפחות יהודיות בעת החדש

By: גילת גפר
Published in: 104.2303
SDGs : SDG 05, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: התקופה המודרנית אתגרה את מוסד המשפחה ושינתה את מבנהו ותפקידיו. תהליכיםאלה השפיעו על העם היהודי בצורות שונות. הקורס מבקש (more…)

מין ומיניות בתרבות האסלאם

By: חסאן חליליה
Published in: 100.1263
SDGs : SDG 05, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

שיח דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 103.3699
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

שיח, דבור ומוסיקה

By: יעל משלר
Published in: 124.3658
SDGs : SDG 04, SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

סמינר שובו של ההומאניזם: ימי הביניים, הר

By: נטליה גורדינסקיה
Published in: 122.3396
SDGs : SDG 11, SDG 16  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תנועה

By: נועם רובינשטיין
Published in: 118.1149
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תרגול פיתוח שמיעה והרמוניה

By: מעיין צדקה
Published in: 124.1099
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תיאולוגיה, היסטוריוגרפיה ופרשנות

By: איתמר כסלו
Published in: 101.4094
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בספר דברי הימים, בהיקפו של החיבור, בזמנו, במקורותיו, במחברוובשיטות עבודתו ובאמונות והדעות המשתקפות בו באמצעו (more…)

תורת המקאם

By: תייסיר אליאס
Published in: 124.2413
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: לכל תרבות יש את המיוחד לה ואת המאחד אותה עם תרבויות מוסיקליות שונות.המיוחד בא לידיביטוי בסכמות הנלמדות, כגון הרמוניה, קו (more…)

תזמור מתקדם

By: עודד זהבי
Published in: 124.5201
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תחביר בפרשנות הקוראן

By: יהודית דרור
Published in: 105.3721
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: פרשני הקוראן משלבים בהסברים שלהם ניתוח תחבירי.במסגרת הקורס נבחן את סוגי ההערות התחביריות ונבין כיצד הן תורמות להבנתהטקסט (more…)

תאטרון והגירה במאה ה-20

By: שלי חנה זר-ציון
Published in: 118.4105
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תורה שמביאה לידי מעשה – בית מדרש במקורות

By: משה לביא לבקוביץ
Published in: 104.2484
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יהווה סדנה בית מדרשית ללימוד מקורות מארון הספרים היהודי בזיקתםלשאלות אישיות, חברתיות ופוליטיות בתחומי היחיד, החברה (more…)

שובו של ההומניזם: ימי הביניים, הרנסנס וס

By: נטליה גורדינסקיה
Published in: 108.3809
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: המפגשים בין היסטוריה וספרות, בין ימי הביניים והרנסנס עם העולם המודרנייעמדו בבסיס סמינר זה שמכוון לתלמידי החוג להיסטוריה (more…)

שפה ותרבות פולנית למתקדמים

By: דורותה בורדה-פישר
Published in: 104.5009
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

קרמיקה א’

By: אורן ארבל
Published in: 113.2341
SDGs : SDG 11  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מבוא לאפשרויות אופייניות לחומרים קרמיים. ביצוע תרגילים, צורניים- פיסוליים,בהתאם לרכישת המיומנויות. לימוד אבניים, יציקות, (more…)