Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

כל מטרות פתוח הקיימות באוניברסיטת חיפה

Research
מחקר
Learning
סטודנטים ולימודים
Public Engagements
מעורבות ציבורית
Operation
תפעול
  • לאפס הכל

קמפוס מ"א

מאת: אסף זלצר
פורסם ב: 115.5002
תיאור: משחר גילוייה מחדש של ארץ ישראל, במחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעו אליהחוקרים מארצות שונות, לגלות את צפונותיה, לחשוף את עברה ולהבין את הווייתה.חוקרים אלו הניחו את התשתית הרעיונית והטכנית לחקר ארץ ישראל ומאז ועד היוםמשתמשים חוקרי הארץ בהכרת המ
SDGs : SDG 04  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא לפסיכולוגיה

מאת: נורית טל-אור
פורסם ב: 212.5068
תיאור:
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא לחינוך מיוחד

מאת: נירית קרני-וייזר
פורסם ב: 212.1440
תיאור: במהלך הקורס הסטודנט יכיר את חוקי החינוך המיוחד והשילוב, את הזכויותוהמענים הקיימים עבור האוכלוסייה. הסטודנטים ילמדו על הלקויות השונות,הגורמים והמאפיינים של כל לקות. ילמדו תיאוריות ומודלים לעבודה עם ילדיםואנשים עם לקויות. נכיר את מסגרות הלימ
SDGs : SDG 04, SDG 10  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

בעיית הגוף והנפש- סמינר מחקר

מאת: מאיר חמו
פורסם ב: 107.4228
תיאור:
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

אלימות במשפחה

מאת: עפר זמל
פורסם ב: 212.6312
תיאור:
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

יחסים בינאישיים

מאת: עמליה מרקיביץ
פורסם ב: 100.1850
תיאור:
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

לוחמה פסיכולוגית: הקרב על התודעה

מאת: יניב לויתן
פורסם ב: 212.4223
תיאור: כיצד משפיעים עלינו? איך משתמשים בטכניקות השפעה ברשתות חברתיות, בסייברובערוצים נוספים לצורך עיצוב תודעה.הקורס יציג את אופן התפתחות תחום הלוחמה הפסיכולוגית בשדה הקרב ובסביבההדיגיטלית.מטלות הקורס: רפראט קצר ועבודה סמינריונית.
SDGs : SDG 16, SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

משפט ציבורי

מאת: יצחק בן-חיים
פורסם ב: 212.7333
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

גבולות חדשים, אתגרים ישניםחדשים- המזרח

מאת: יהונתן חיים פורס
פורסם ב: 100.1791
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

גישור ופישור קונפליקטים

מאת: אורית שמאי
פורסם ב: 212.6380
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא למנהיגות

מאת: אסף תורג'מן
פורסם ב: 212.4781
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

דיני רכש ומסחר

מאת: יצחק בן-חיים
פורסם ב: 212.7346
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

דיני עבודה

מאת: מירית קרוגליאק
פורסם ב: 212.6882
תיאור:
SDGs : SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

PRACTICAL GEOARCHAEOLOGY

מאת: דוד פריזם
פורסם ב: 120.3911
תיאור:
SDGs : SDG 15  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

סמינר שובו של ההומאניזם: ימי הביניים, הר

מאת: נטליה גורדינסקיה
פורסם ב: 122.3396
תיאור:
SDGs : SDG 11, SDG 16  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תחביר בפרשנות הקוראן

מאת: יהודית דרור
פורסם ב: 105.3721
תיאור: פרשני הקוראן משלבים בהסברים שלהם ניתוח תחבירי.במסגרת הקורס נבחן את סוגי ההערות התחביריות ונבין כיצד הן תורמות להבנתהטקסטהקוראני.רישום לקורס באישור המרצה בלבד.חובות קורס בסמינריון ב"א: 35% בחינה ו-65% עבודת הסמינריון.
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תרגול פיתוח שמיעה והרמוניה

מאת: מעיין צדקה
פורסם ב: 124.1099
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תנועה

מאת: נועם רובינשטיין
פורסם ב: 118.1149
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תיאולוגיה, היסטוריוגרפיה ופרשנות

מאת: איתמר כסלו
פורסם ב: 101.4094
תיאור: הקורס יעסוק בספר דברי הימים, בהיקפו של החיבור, בזמנו, במקורותיו, במחברוובשיטות עבודתו ובאמונות והדעות המשתקפות בו באמצעות ניתוח התיאור ההיסטוריבספר והניסוח בהשוואה למקורותיו ולספרים אחרים במקרא. יינתנו שיעורי מבואלחיבור ויילמדו פרקים לדוגמא
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תזמור מתקדם

מאת: עודד זהבי
פורסם ב: 124.5201
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור