Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

כל מטרות פתוח הקיימות באוניברסיטת חיפה

Research
מחקר
Learning
סטודנטים ולימודים
Public Engagements
מעורבות ציבורית
Operation
תפעול
  • לאפס הכל

ערים עתיקות בעולם הדיגיטלי

מאת: סבטלנה מצקביץ
פורסם ב: 100.1777
תיאור:
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

ניהול התפעול והייצור

מאת: גבריאל חזות
פורסם ב: 212.7841
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מוסיקה וטכנולוגיה

מאת: תומר ברוך
פורסם ב: 124.2245
תיאור: מאז סוף המאה העשרים תהליכי היצירה המוזיקלית, על כל שלביהם, נשלטים על ידישימוש בכלים ממוחשבים. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מושגי בסיס בתחומיהאקוסטיקה, האלקטרו-אקוסטיקה והצליל הממוחשב, ויתרגלו עבודה בפרוטוקולמידי, הקלטה ועריכת אודיו באולפן, ו
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

סמינר לוגיסטיקה מקרים יישומיים

מאת: גבריאל חזות
פורסם ב: 212.7339
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

סמינר היבטים כלכליים בניהול לוגיסטי

מאת: יוסף פרלמן
פורסם ב: 212.7338
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא לתפעול ולוגיסטיקה

מאת: גבריאל חזות
פורסם ב: 212.7832
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

קבלת החלטות

מאת: עופר פרצב
פורסם ב: 212.7345
תיאור:
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא לשיווק

מאת: יוסף פרלמן
פורסם ב: 212.8056
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

יסודות מערכת תובלה ושינוע

מאת: חן גולדברג
פורסם ב: 212.7851
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

יסודות מלאי ואחזקה

מאת: חן גולדברג
פורסם ב: 212.7838
תיאור:
SDGs : SDG 09  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מבוא לחברה הישראלית

מאת: עוז אלמוג
פורסם ב: 100.1806
תיאור:
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

החברה הערבית-פלסטינית בישראל

מאת: עידו שחר
פורסם ב: 100.1824
תיאור:
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

החברה הים תיכונית בימי הביניים בראי הגני

מאת: אפרים לב
פורסם ב: 115.2193
תיאור: הקורס יעסוק בגילוי הגניזה הקהירית, ובסוגיות שונות שעלו במחקר בעשרותהשנים האחרונות כגון: הקהילה היהודית בקהיר (חברה-כלכלה-מנהיגות), היחסיםבין הקהילות היהודיות באגן הים התיכון הישוב היהודי בא"י, מסחר (סוחרים-דרכי מסחר-סחורות), חיי יום יום, רפ
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

דורות של צעירים בישראל: מצבר ל-Y

מאת: עוז אלמוג
פורסם ב: 100.1808
תיאור:
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

התנהגות ארגונית

מאת: איתן צחי ברונשטיין
פורסם ב: 212.2669
תיאור: קורס זה נועד להקנות מושגי יסוד בפסיכולוגיה של עולם העבודה, בשלוש רמותדרישות הקורס:התנהגות: הפרט,הקבוצה, והארגון. במהלך הקורס נערוך היכרות עם המושגים, המודלים,והתיאוריות בתחום, ותתאפשרשימת לב ומודע ות להתנהלות של הסטודנט בחיי העבודה כמו גם ב
SDGs : SDG 08  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מין ומיניות בתרבות האסלאם

מאת: חסאן חליליה
פורסם ב: 100.1263
תיאור:
SDGs : SDG 05, SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

מגדר ומודרניות – משפחות יהודיות בעת החדש

מאת: גילת גפר
פורסם ב: 104.2303
תיאור: התקופה המודרנית אתגרה את מוסד המשפחה ושינתה את מבנהו ותפקידיו. תהליכיםאלה השפיעו על העם היהודי בצורות שונות. הקורס מבקשלעקוב אחרי שינוייםבמשפחות היהודיות, בשידוכים ואהבה, בתפקיד האם היהודית והאב היהודי ובשאלותשל "עבודה יצרנית" ו"עבודת המש
SDGs : SDG 05, SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

רגשות בחיי היומיום

מאת: אהרון בן-זאב
פורסם ב: 100.1543
תיאור: מהו רגש? הסיבות להופעת רגשות ומרכיביהם המרכזיים, התחום הריגושי: רגשותמתמשכים ומצבי רוח, מיון הרגשות, עוצמה רגשית, הרציונליות והערך התפקודי שלהרגשות, הכוונת רגשות, אהבה רומנטית, אהבה וזמן, פשרות רומנטיות, רגשותדמיון ואינטרנט.
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

סוגיות מתקדמות בפילוסופיה של הנפש

מאת: מייקל אנטוני
פורסם ב: 107.4476
תיאור: דיון בנושאים מתקדמים נבחרים בפילווספיה של הנפש, כגון: היחס בין התודעהליצוגיות מנטאלית ("אינטנציונאליות"), תפקידה של התודעה, תודעה וקשב,הסברים פסיכולוגיים, תורות קלאסיות וקונקשניסטיות של הארכיטקטורההקוגניטיבית, וכו'. תידרש קריאה באנגלית.תנאי
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

פסיכולוגיה התפתחותית

מאת: אפרי בר נדב
פורסם ב: 212.1231
תיאור: מטרת הקורס הינה להקנות היכרות עם תחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, תוך שימתדגש על התהליך הנורמלי של ההתפתחות, על היבטיה השונים, מינקות ועדההתבגרות. במסגרת הקורס נעסוק בהתפתחות קוגניטיבית ובהתפתחות הרגשיתוהחברתית. במסגרת זו יידונו תיאוריות שונותו
SDGs : SDG 03  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור