תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהעס

תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהעס

By: מנשה ביטון
Published in: 206.1395
SDGs : SDG 08  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שיטות תמחיר סוגי תשומה וסוגי הוצאה הקשר בין תמחיר לחשבונאות פיננסית מרכיבי העלות חומרים עבודה והוצאות עקיפות העמסת הוצאות עקיפותמחלקות שרותים תמחיר לפי הזמנות תמחיר בתהליך מוצרים משותפים ומוצרילוואי.