תיאוריית הקשר – יחסי במשפחה -סמינר

תיאוריית הקשר – יחסי במשפחה -סמינר

By: אפרי בר נדב
Published in: 212.3204
SDGs : SDG 04, SDG 05, SDG 10  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת הסמינר היא להציג וללמוד סוגיות ייחודיות בהתפתחות חברתית ורגשיתבילדות, בדגש על מערכות היחסים שבין הילד/ה להורים. ספצ יפית, נעסוקבתיאוריית ההיקשרות, מזג וזמינות רגשית. במהלך הקורס ננסה להבין את הסוגיותהמוצגות לעומקן, כולל רקע תיאורי ואבחנ