מוסדות התקשורת

מוסדות התקשורת

By: רועי דודזון
Published in: 208.701
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס זה הסטודנטים יכירו לעומק את המאפיינים של מוסדות תקשורת ואופןדרישות הקורס:הפעולה שלהם. הם ידונו בזיקה בין סביבות מו סדיות שונות לטקסטים שיוצרים בניאדם בתוך סביבות אלו. הם יתוודעו לדילמות כלכליות, חברתיות ופוליטיות איתםמתמודדים מוסדות תק