מבוא לאקונומטריקה א

מבוא לאקונומטריקה א

By: מחמוד איוב
Published in: 206.282
SDGs : SDG 08  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס מכסה את השיטות והיישומים הבסיסיים באקונומטריקה. הסטודנטים יתנסובניתוח נתונים אמפיריים וילמדו את השיטות הבסיסיות המ שמשות לניתוח בעיותכלכליות, את ההנחות העומדות בבסיס המודלים הללו ואת התוצאות של הפרת הנחותאלו. הנושאים הנלמדים ייושמו תוך