התנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית

By: רון אייכל
Published in: 214.181
SDGs : SDG 08  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מדע התרבות הארגונית חוקר את סביבת העבודה מן ההיבט האנושי והארגוני, תוךשימת דגש על המפגש של העובדים עם הארגון ועל התהליכי ם הארגוניים המשפיעיםעל תפקוד הארגון ויעילותו.בקורס זה ירכוש הסטודנט ידע ויפתח כלים לניתוח של אירועים מהמציאותהארגוניתהמו