השקעות

השקעות

By: מחמוד קעדן
Published in: 209.421
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מוסדות שווקים ומכשירים פיננסיים בשוק ההון בישראל ובשווקי הון זרים. מודלים להערכת ניירות ערך: מניות אגרות חוב אגרות חו ב המירות כתבי אופציה וחוזים עתידיים.חקירת יעילות שוק ההון. בנית תיקי השקעות הכוללים ניירות ערך זרים והקשר בין שוק ההון