דוחות כספיים המתפרסמים לציבור

דוחות כספיים המתפרסמים לציבור

By: אלעד שכטר
Published in: 206.4095
SDGs : SDG 08  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס יושם דגש על נושאים חשבונאים שהינם ייחודיים לחברות שדוחותיהןהכספיים מתפרסמים לציבור על הוראות חוק ני”ע כולל תקנות ני”ע תשקיףדוחות ביניים רווח למניה ניתוח דוחות כספיים.