אסטרטגית ניהול מערכות מידע

אסטרטגית ניהול מערכות מידע

By: עפר ארזי
Published in: 214.46
SDGs : SDG 08, SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בעוד שבאופן מסורתי היה למערכות המידע תפקיד משני, כיום נתפשות מערכות מידעכמרכיב חיוני – או אסטרטגי – בארגון. מטרת הקורס ה יא להקנות לסטודנטיםחשיבה אסטרטגית עסקית סביב מערכות המידע, תוך חשיפה לדרכים השונות בהןטכנולוגית המידע מאפשרת השגת יתרוןא