אופטימיזציות מתקדמות של מהדרים

אופטימיזציות מתקדמות של מהדרים

By: יוסף בן-אשר
Published in: 203.3137
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בעשור השנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית ביכולתם של מהדרים לייצר קודהמותאם לחומרה. יכולת זו מושגת ע”י שורה של אנליזות ו טרנספורמציות שמבצעהמהדר על קוד המכונה שהוא יוצר. בקורס נלמד חלק ממרכיבים אלו: מבנה המעבדאופטימיזציות מקור הקצאת אוגריםל