SDG 9:
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

ניתוח רשתות חברתיות-שיעור

By: אסנת מוקרין
Published in: 214.455
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מלמד את התחום הנקרא מדע הרשתות, ומשלב תובנות מסוציולוגיה חברתית,תורת הגרפים, ופיזיקה סטטיסטית (מערכות קומפלקסיות, (more…)

נושאים מתקדמים באינטראקציית אדם-מחשב

By: יואל לניר
Published in: 214.491
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יחקור נושאים מתקדמים במחקר של אינטראקציית אדם מחשב. הקורס הינובמתכונת של סמינר, ויהיה מבוסס על שילוב של קריאה ודיו (more…)

נושאים מתקדמים בכריית טקסט – סמינר

By: עינת מינקוב
Published in: 214.475
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: עם התפתחות רשת האינטרנט, כמות המידע הזמינה כטקסט חופשי, או מובנה למחצה(דפים ברשת, אימייל), גדלה בקצב מואץ. קורס זה יספק (more…)

חומרה ומערכות הפעלה

By: גריס טורעאני
Published in: 214.251
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

יסודות העיצוב הגרפי בעיצוב ממשקים

By: שחר נח קפל
Published in: 214.436
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

לוגיקה ומפרטים פורמליים

By: אורן בן צבי
Published in: 214.401
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מהווה מבוא ללוגיקה מתמטית ושימושיה במדעי המחשב תוך דגש על דרישותתוכנה פורמאליות ואימות התוכנה. (more…)

למידה עמוקה – סמינר

By: אילן משה שמשוני
Published in: 214.3731
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: בסמינר הזה ייתנו מספר הרצאות על ידי כהקדמה ללמידה ממוכנת באופן כלליולמידה עמוקה באופן ספציפי. יינתנו בהמשך מספר הרצאות פ (more…)

אלגברה לינארית

By: יזיד מרעי
Published in: 214.15
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: שדות מספרים מרוכבים מערכות משוואות לינאריות מטריצות ופעולות עלמטריצות דטרמיננטים מרחבים ליניאריים בסיסים העתקות ל (more…)

בינה עסקית ומחסני נתונים

By: תומר פנחס שגיא
Published in: 214.3113
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

היבטים קוגניטיביים של הנדסת דרישות

By: עירית הדר
Published in: 214.3801
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הסטודנטים ילמדו איסוף וניתוח נתונים למטרת הגדרת דרישות למערכת מידע,ובניה ראשונית של ארכיטקטורת תוכנה מתאימה. כלי איסוף ה (more…)

הנדסת תוכנה ואבטחת איכות

By: נאריד האשם
Published in: 214.361
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יציג עקרונות, גישות וטכניקות באבטחת איכות תוכנה ויישומם לאורךהשלבים השונים במחזור החיים של מערכת מידע. הקורס יכלול (more…)

השלמה לג’אוה

By: שאדי עסאקלה
Published in: 214.1963
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

חדו”א א

By: יסמין גנאים
Published in: 214.11
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: נושאי הקורס כוללים:גבול של סידרה גבול של פונקציה תכונות של פונקציותרציפות מושג הנגזרת משפטי גזירה שימושים של מושג ה (more…)

חדו”א ב

By: אכרם סאלח
Published in: 214.12
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: נושאי הקורס כוללים:אינטגרלים עם גבולות אין סופיים טורים אין סופייםפונקציות בשני משתנים מושג הרציפות נגזרות חלקיות כלל (more…)

אבטחת סייבר חברתי – סמינר

By: אסנת מוקרין
Published in: 214.468
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: סייבר חברתי מתייחס לרשתות חברתיות מקוונות, וכן למידע הפרטי המקוון שלנו.אבטחת סייבר חברתי היא ענף מתפתח של אבטחת סייבר הע (more…)

אופטימיזציה במערכות תפעוליות

By: אירינה רינה גורפינקל
Published in: 214.24
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הבנת תהליכים לוגיסטיים: תכנון רכש וייצור וניהולם בארגון ובמערכת מידע.תשתיות מידע בארגון, סיווגים לוגיסטיים, מבנה מערכות (more…)

איחזור מידע

By: צבי קופליק
Published in: 214.37
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יציג עקרונות, גישות וטכניקות באחזור מידע. מחקר באחזור מידע(טקסטואלי) החל כבר בשנות ה 40 של המאה ה 20, כאשר המטרה ה (more…)

סיבוכיות תקשורת

By: אור שלום מאיר
Published in: 203.3574
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: סיבוכיות תקשורת היא תחום תיאורטי העוסק בשאלה הבאה: נניח שיש לנו שנימחשבים או יותר, שלכל אחד מהם יש מידע שאין לאחרים. הם (more…)

סמינר בבלשנות חישובית

By: שולי וינטנר
Published in: 203.3965
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: בסמינר יציגו תלמידים מאמרי מחקר בנושאים עכשוויים בבלשנות חישובית. (more…)

סמינר בתורת הרשתות

By: אורן בן צבי
Published in: 203.4214
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת הסמינר היא לבחון ולהכיר את תורת הרשתות מההמימד המתמטי, אלגוריתמישלה. נמדל רשת כגרף ונבחן את תכונותיו עבור רשתות מסו (more…)