SDG 9:
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

שיטות מחקר – סמינר

By: עירית הדר
Published in: 214.42
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שיטות אמפיריות למחקר בתחום מערכות מידע, כולל שיטות מחקר כמותיות,איכותניות ומעורבות. שיטות המחקר שידונו בקורס יכללו מחקרי (more…)

ניתוח מערכות מידע

By: נטע פלץ
Published in: 214.27
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מנתח מערכות מידע לומד את התהליכים הארגוניים הרלוונטיים, מציע רעיונותלשיפור תהליכים באמצעות מערכות מידע, ומאפיין את הדריש (more…)

שקיפות אלגוריתמית

By: אביטל שולנר טל
Published in: 214.474
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תכן ומימוש אפליקציות אנדרואיד

By: מוראד בדארנה
Published in: 214.3703
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרת הקורס היא לדון בשוק היישומים הניידים, וכוחם לספק שרות למגוון שלפלחי אוכלוסיה. המתודולוגיה שנלמד מבוססת על הסטארט-אפ (more…)

מבוא לטכנולוגית מידע בארגון

By: מתן אהרון מאירוביץ
Published in: 214.17
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס עוסק במערכות מידע ובתפקידן בארגונים. הנושאים הנלמדים כוללים שימושבמידע לשם קבלת החלטות בארגון, מבוא לטכנולוגיית מי (more…)

מבוא למחשבים ותיכנות

By: שני רחל פלנסיה
Published in: 214.19
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הכרה בסיסית בתחום המחשוב, מושג האלגוריתמים לפתרון בעיות, לימוד שפת תכנותעעילית C תוך כדי לימוד סביבת פיתוח תכנה(טיפוסי מ (more…)

מבני נתונים ואלגוריתמים

By: יותם עברון
Published in: 214.299
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: קורס מבוא לבעיות חישוביות ופתרונותיהן, המתמקד בבעיות של אחזור מידע. כפישנראה, לדרך בה בו מאורגן המידע יש השפעה מרכזית על (more…)

כריית טקסט בשפת פייתון

By: עינת מינקוב
Published in: 214.285
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יסקור באופן תיאורטי ומעשי מושגי בסיס בעיבוד דאטה טקסטואלי. נתייחסלשלבים השונים הכרוכים בעיבוד וניתוח סטטיסטי של טק (more…)

כריית תהליכים עסקיים-סמינר

By: פנינה סופר
Published in: 214.3623
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

כריית תהליכים עסקיים – סמינר

By: פנינה סופר
Published in: 214.4603
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס עוסק בכריית תהליכים, שהיא תחום של מדעי הנתונים, המתבסס על לוגיאירועים הנוצרים ע”י מערכות מידע, ומפעיל אלגוריתמי למ (more…)

כתיבה מדעית באנגלית

By: שרה לוריא
Published in: 214.422
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: Using computers, students will learn and practice the formation of basicentences and the organization of paragraphs with (more…)

למידת מכונה

By: אהוד זאב זוסמן
Published in: 214.4112
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס הינו קורס מבוא למדעי הנתונים ומתמקד בשיטות לניקוי והכנת הנתונים כךשיהוו ערך. החל מאיתור מקורות לנתונים, הגדרת דריש (more…)

ממשקי אדם מחשב

By: אבישג רוני בוקר
Published in: 214.381
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: תיאוריות ועקרונות של מערכות אדם מחשב, עקרונות מערכת עיבוד המידעהאנושית, גישות להערכה, ניתוח ועיצוב של מערכות אלה, אמצעי (more…)

מעבדה במדעי הנתונים

By: יהודית סומך
Published in: 214.303
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

מבוא לבינה מלאכותית

By: ליאור קורן
Published in: 214.3702
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יציג אתגרים ושיטות בתחום הבינה המלאכותית , כאשר השאלה המרכזית היאככיצד יכולה מכונה להתנהל ולקבל החלטות באופן אוטונ (more…)

מעבדה במדעי הנתונים ל DS

By: יהודית סומך
Published in: 214.304
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

היבטים כלכליים בקבלת החלטות

By: רון אייכל
Published in: 214.165
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: התפתחות המדיה החברתית על בסיס רשת האינטרנט הביאה למערכת חדשה שלשיקולים בעת קבלת החלטות בעלות אופי כלכלי. בקורס נעסוק במס (more…)

ויזואליזציה של המידע

By: יואל לניר
Published in: 214.465
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

ויזואליזציה של מידע

By: יואל לניר
Published in: 214.365
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ויזואליזציה של מידע הוא תחום אשר עוסק בחקר ופיתוח שיטות הצגה סטטיותואינטראקטיביות שנועדו לעזור לאנשים להבין ולנתח טוב יו (more…)

שיכון גרפים במישור

By: אלק וינשטיין
Published in: 203.4595
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: 1. מבוא: גרפים מישוריים, מכשולים למישוריות, משפט קוראטובסקי,אלגוריתמים נאיביים.2. חיפוש בעומק ואלגוריתם של הופקרופט וטרג (more…)