SDG 17:
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

ניהול סימפטומים מתאוריה לפרקטיקה-א

By: אפרת דגן
Published in: 290.4067
SDGs : SDG 03, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

טיפול קבוצתי מתיאוריה לפרקטיקה

By: מייטרי שחם
Published in: 300.4115
SDGs : SDG 03, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יתמקד בנושאים המרכזיים בטיפול קבוצתי – תפקיד המטפל הקבוצתי-משקיף,משתתף ומטפל. גבול האגו, גבולות הקבוצה, זכות אישית (more…)

פרקטיקום 3 -אחיות מובילות שינוי

By: דפנה כרמלי
Published in: 290.4831
SDGs : SDG 03, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פרקטיקום-אחיות מובילות שינוי 1

By: מיכל תאני
Published in: 290.4826
SDGs : SDG 03, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

Covid-19- Controversies & Consensus

By: מנפריד גרין
Published in: 286.4723
SDGs : SDG 03, SDG 10, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

VACCINES

By: מנפריד גרין
Published in: 286.4750
SDGs : SDG 03, SDG 05, SDG 10, SDG 17  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

קורס מלווה פרקטיקום שנה א -חלק א

By: דניאלה פלד
Published in: 308.4339
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת קורס מלווה פרקטיקום א’ הוא הקניית ידע תיאורטי ומעשי על מקומוותפקידו הרב גוני והייחודי של הפסיכולוג החינוכי במרחב הח (more…)

קורס מלווה פרקטיקום שנה ב’ חלק א’

By: דניאלה פלד
Published in: 308.4354
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

קורס מלווה פרקטיקום שנה א’ חלק ב’

By: דניאלה פלד
Published in: 308.4340
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

קורס מלווה פרקטיקום שנה ב’ חלק ב’

By: דניאלה פלד
Published in: 308.4356
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

הנחיית מורים למתמטיקה תיאוריה ופרקטיקה

By: מיכל איילון רחימי
Published in: 317.4083
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס עוסק בידע, תפיסות ופרקטיקות של מורי מורים למתמטיקה. בקורס נדון בתהליכי למ (more…)

פרקטיקום בהפרעות רגשיות א

By: הללי יבנאי
Published in: 319.4515
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: התנסות בקשר טיפולי המלווה בהדרכה קבוצתית ובפגישות אישיות.דרישות הקורס: התרשמות מהשתתפות בקבוצה ובפגישות האישיות:80%,עבו (more…)

פרקטיקום בהפרעות רגשיות ב

By: הללי יבנאי
Published in: 319.4517
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: התנסות בקשר טיפולי המלווה בהדרכה קבוצתית ובפגישות אישיות.מהווה קורס המשך ל-319.4515.דרישות הקורס: התרשמות מהשתתפות בקבו (more…)

פרקטיקום באוטיזם א

By: אירית בנין
Published in: 319.4513
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: תוכנית התנסות בשדה שמטרתה להעשיר ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של מהותהאוטיזם. יום עבודה בשבוע (4 שעות) שיכלול עריכת תצפיות, (more…)

פרקטיקום באוטיזם ב

By: אירית בנין
Published in: 319.4516
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: תוכנית התנסות בשדה שמטרתה להעשיר ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של מהותהאוטיזם. יום עבודה בשבוע (4 שעות) שיכלול עריכת תצפיות, (more…)

פרקטיקות קונטמפלטיביות בחינוך

By: אביבה ברקוביץ אוחנה
Published in: 313.4446
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פרקטיקום ב- חלק א

By: אדווה פרל זיידמן
Published in: 318.4825
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פרקטיקום ב- חלק ב

By: אדווה פרל זיידמן
Published in: 318.4826
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פרקטיקום א’- חלק א’

By: ורדה עליזה נוביק
Published in: 318.4203
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס כולל יום התנסות שבועי בבית הספר ושיעור שנתי באוניברסיטה. מטרתולשלב בין תיאוריה, מעשה ומחקר ולהתחיל לבצע את האינטגר (more…)

למידה פרופסיונלית בפרקטיקה

By: לילי אורלנד-ברק
Published in: 313.4642
SDGs : SDG 17  |  Units: Education  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: