Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

כל מטרות פתוח הקיימות באוניברסיטת חיפה

Research
מחקר
Learning
סטודנטים ולימודים
Public Engagements
מעורבות ציבורית
Operation
תפעול
  • לאפס הכל

תורת המקאם

מאת: תייסיר אליאס
פורסם ב: 124.2413
תיאור: לכל תרבות יש את המיוחד לה ואת המאחד אותה עם תרבויות מוסיקליות שונות.המיוחד בא לידיביטוי בסכמות הנלמדות, כגון הרמוניה, קונטרפונקט וכיו"בבמוסיקה מערבית; הראגה והטאלה במוסיקה ההודית; המיזאן והמקאם )המסגרתהמודלית( במוסיקה הערבית.המסגרת המודאלית
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תאטרון והגירה במאה ה-20

מאת: שלי חנה זר-ציון
פורסם ב: 118.4105
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

שובו של ההומניזם: ימי הביניים, הרנסנס וס

מאת: נטליה גורדינסקיה
פורסם ב: 108.3809
תיאור: המפגשים בין היסטוריה וספרות, בין ימי הביניים והרנסנס עם העולם המודרנייעמדו בבסיס סמינר זה שמכוון לתלמידי החוג להיסטוריהכללית ולתלמידי החוגלספרות עברית והשוואתית. מוקד הדיון יהיה המושג והתופעה הרעיונית המכונים'הומניזם' וההתמודדות עם המורשה
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

רוקוקו

מאת: יוחאי רוזן
פורסם ב: 111.3033
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

תורה שמביאה לידי מעשה – בית מדרש במקורות

מאת: משה לביא לבקוביץ
פורסם ב: 104.2484
תיאור: הקורס יהווה סדנה בית מדרשית ללימוד מקורות מארון הספרים היהודי בזיקתםלשאלות אישיות, חברתיות ופוליטיות בתחומי היחיד, החברה, המגדר והמעשההחברתי. הקורס יתבסס על מודל לימוד בית מדרשי, המעצים את התרומה השיתופיתשל כלל הלומדים לתהליך הלימוד, ועוסקל
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

שפה ותרבות פולנית למתקדמים

מאת: דורותה בורדה-פישר
פורסם ב: 104.5009
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

רישום ב'

מאת: יצחק גולומבק
פורסם ב: 113.2315
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

קבלת צפת חלק ב'

מאת: יוסף חיות
פורסם ב: 116.4751
תיאור: בקורס נחקור את ״החיים המיסטיים בצפת של המאה הט"ז ונכיר את הערכים,הטכניקות, החוויות המיסטיות ודרכי החסידות והדביקות שטופחו בקהילת קודשמרשימה זו." (דברי ר"י צבי ורבלובסקי) חלק ניכר מהקורס יוקדש למבוא לקבלתר' משה קוֹרְדוֹבֵירוֹ (הרמ"ק, סמ׳ א)ה
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

קרמיקה א'

מאת: אורן ארבל
פורסם ב: 113.2341
תיאור: מבוא לאפשרויות אופייניות לחומרים קרמיים. ביצוע תרגילים, צורניים- פיסוליים,בהתאם לרכישת המיומנויות. לימוד אבניים, יציקות,יישום צבעוניות קרמית-גלזורות,אנגובים. הוראה והדגמה לכלל, ליווי אישי תרגול וביצוע עצמאי. למתקדמים: בחירתנושא אישי והגשמת
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

קריטריונים לבחירת שיר/יצירה והוראתם

מאת: רונה כהן
פורסם ב: 124.2595
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

קבוצות התמחות – שנה ב'

מאת: איתן שטיינברג
פורסם ב: 124.5001
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

צילום ג'

מאת: פסי גירש
פורסם ב: 113.3463
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

ציונות: תיאוריה ומעשה

מאת: אסף יעקב שמיס
פורסם ב: 115.4568
תיאור: סילבוס קצר:מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים לפתח הבנה מעמיקה של הזרמים השונים במחשבההציונית, כמו גם של הגישות שהתפתחו כנגדם לאורך השנים. במהלך הקורס נבחןלעומק את תפיסת עולמם של פינסקר, הרצל, אחד-העם, הרב קוק, ז'בוטינסקי ובןגוריון. כמו כן, נבח
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

פרפורמנס, מיצב, ווידאו ארט ופעילות אמנות

מאת: נעמה קלורמן- עראקי
פורסם ב: 111.3054
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

צילום ב'

מאת: פסי גירש
פורסם ב: 113.2463
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

ציור ג'

מאת: שרון פוליאקין-דותן
פורסם ב: 113.3321
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

ציור ב'

מאת: מיכאל חלאק
פורסם ב: 113.2429
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

פיתוח שמיעה מתקדמים

מאת: עודד זהבי
פורסם ב: 124.2513
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

פיתוח קול

מאת: תומר נועם אריה הישג
פורסם ב: 124.2491
תיאור:
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור

פיסול ג'

מאת: יצחק גולומבק
פורסם ב: 113.3331
תיאור: קדם דרישה: 4 נ"ז בדרג 2, לפחות 2 נ"ז מתוכם בפיסול ב' או בבין תחומי אובקרמיקה א'ייזום והנחייה של עבודות פיסול אישיות, ניתוח הגישות הטקטיות של הסטודנט תוךהשוואה לדרכי עבודה של אמנים מן העבר וההווה. פיתוח שפה עדכנית ביחסלפיסול ועידוד יכולת הח
SDGs : SDG 11  |  יחידות: רוח  | מועד: 2021/2022 סמסטר שני |  קישור