פרופ’ שולמית אלמוג, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, מונתה לראשת מערך מגוון ושוויון באוניברסיטת חיפה. המערך יבחן היבטי הוגנות, גיוון והכלה בכל מתווה, פיתוח והחלטה בעלת חשיבות המתקבלת באוניברסיטה. המערך יעמוד בקשר עם גורמים אוניברסיטאיים, חוץ-אוניברסיטאיים ובינלאומיים המופקדים על קידום מטרות אלה. הוא יהווה כתובת לפניות בנושאים האמורים, יערוך מחקרים, יאסוף מידע רלוונטי ויפעל מתוך קשב לחברות ולחברי הסגל במטרה לקדם הגעה ליעדים של גיוון ושוויון.