University Impact Ranking
by Times Higher Education
Results for 2023

דירוג Times Higher Education, דירוג אוניברסיטאי עולמי שמטרתו לדרג את פעילות המוסדות האקדמיים ב־17 יעדי הפיתוח בר־קיימה שהותוו ידי האו"ם. בשנת 2023 השתתפו בדירוג כ־1700 מוסדות.

תוצאות מדד האימפקט של Times Higher Education (THE) לשנת 2023 אשר פורסמו ב-1 ביוני 2023, מדרגות את אוניברסיטת חיפה בין 200-101 האוניברסיטאות המובילות בדירוג מתוך כ־1700 אוניברסיטאות בעולם, ובמקום הראשון בין האוניברסיטאות הישראליות. האוניברסיטה עלתה ממיקום 300-201 בדירוג של השנה שעברה, וממיקום 400-301 בדירוג לפני שנתיים.
בולטים במיוחד הישגיה של אוניברסיטת חיפה בתחומי הקיימות הסביבתית (חיים על פני היבשה ומתחת לים; SDGs 14, 15) והקיימות החברתית (בריאות, חינוך, שיוויון מגדרי, ערים וקהילות, וצדק ומשפט (SDGs 3, 4, 5, 11,16).

אוניברסיטת חיפה היא הראשונה בין מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל שאימצה את 17 היעדים לפיתוח בר־קיימה של האו"ם כמפת הדרכים שלה, כאשר התחייבה לקדם יעדים אלה באמצעות מחקר, הוראה, מעורבות ציבורית ותפעול.

מדד Times Higher Education (THE) מדרג את המוסדות האקדמיים בכל אחד מהיעדים על פי איכות המחקר, תוכניות לימוד ופעילות סטודנטיאלית, מעורבות ציבורית והתנהלות פנימית של המוסד.

תוצאות הדירוג מבטאות את עומק ורוחב העשייה של האוניברסיטה. יוזמת הקיימות היא כלל־אוניברסיטאית ורב־תחומית: השנה דורגנו ב־13 מתוך 17 היעדים. בשישה מתוך היעדים דורגה אוניברסיטת חיפה בין 50 האוניברסיטאות הראשונות בעולם.

נרשמו הישגים ניכרים בקידום היעדים הבאים:

  • יעד 5 'שוויון מגדרי' – מקום 9 בעולם לשנת 2023 (עלייה ממקום 55 בשנת 2022)
  • יעד 11 'ערים וקהילות בנות־קיימה' – מקום 25 בעולם לשנת 2023
  • יעד 16 'שלום, צדק וחוזק המוסדות'  – מקום 28 בעולם לשנת 2023 (עלייה ממקום 95 בשנת 2022)
  • יעד 14 'חיים מתחת למים' – מקום 28 לשנת 2023 (עלייה ממקום 98 בשנת 2022)
  • יעד 4 'חינוך איכותי' – מקום 30 לשנת 2023 (עלייה ממקום 48 בשנת 2022)
  • יעד 15 'חיים על פני האדמה' – מקום 45 בעולם לשנת 2023
  • יעד 8 'הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית' – מקום 47 בעולם לשנת 2023 (עלייה ממקום 68 בשנת 2022)
  • יעד 3 'בריאות טובה' – מקום 52 בעולם לשנת 2023 (עלייה ממקום 84 בשנת 2022)
  • אוניברסיטת חיפה נכנסה לראשונה לשתי הקטגוריות הבוערות על סדר היום העולמי: יעד 2 'אפס רעב' – במקום 93 בעולם וביעד 1 'מיגור העוני' – אשכול המקומות 101-200 בשנת 2023.

תוצאות הדירוג לפי יעדי האו"ם לפיתוח בר־קיימה

[בסוגריים: דרוג במדד 2022 (מתוך כ-1,400 מוסדות)]

בסה"כ דורגה אוניברסיטת חיפה במקומות 101-200 (מתוך כ 1700 מוסדות)