שינוי וחדשנות במגזר הציבורי

שינוי וחדשנות במגזר הציבורי

By: אסא מרון
Published in: 204.3251
SDGs : SDG 09, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: תיאור הקורס ומטרותיו:ארגוני המגזר הציבורי אחראיים על הספקת השירותים הציבוריים, ובכלל זהשירותי בריאות, חינוך, רווחה, תעסו קה, ושיטור. שירותים אלה נתפסים כאחריותהמרכזית של המדינה כלפי אזרחיה. מזה ארבעה עשורים ניצבים ארגוני המגזרהציבורי במוקד ש

כתיבת תגובה