כלכלת אנרגיה

כלכלת אנרגיה

By: רוסלנה פלטניק
Published in: 213.505
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס דן בתפקיד אנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקושלאנרגיה. הנושאים כוללים את הקשר בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה;שימור; מקורות אנרגיה מתחדשים; שווקי נפט עולמים; מדיניות אנרגיה בארה"בובישראל. הקורס מנתח היבטים תאורתיים

כתיבת תגובה