Add Your Heading Text Here

E-WEB-Goal-01
E-WEB-Goal-02
E-WEB-Goal-03
E-WEB-Goal-04
E-WEB-Goal-05
E-WEB-Goal-06
E-WEB-Goal-07
E-WEB-Goal-08
E-WEB-Goal-09
E-WEB-Goal-10
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12
E-WEB-Goal-13
E-WEB-Goal-14
E-WEB-Goal-15
E-WEB-Goal-16
E-WEB-Goal-17

תפעול

ההתמקדות של אוניברסיטת חיפה בצריכה אחראית ובפיתוח עיר בת־קיימה באה לידי ביטוי בתכניות שאפתניות בהיקפן ובהשפעתן, כגון: פרויקט הרכבל החדש, קמפוס עירוני נגיש והטמעת אמצעי התייעלות אנרגטית.
מלגות סיוע נרחבות, מערכות למידה מקוונות ומוסדות תרבות ברחבי הקמפוס – כל אלה מעודדים ומפתחים את הקהילה המקומית הרב־תרבותית והמגוונת שלנו.

עיקרי הדברים

אוניברסיטת חיפה ציון תפעול

SDG ציון תפעול
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.