פרוגרמות

פרוגרמות

By: ראסם חמאיסי
Published in: 201.216
SDGs : SDG 11, SDG 15  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הפרוגרמה היא החוליה המחברת בין יעדי התכנון והאמצעים להשגתם בהיותהביטוי כמותי של היעדים ומסגרת מחייבת לאמצעים. הכנת הפרו גרמה מצריכההבנה מלאה של השלכותיה כדי שתבטא נאמנה את יעדיהם של מעצבי המדיניותותנחה בבירור את אנשי המקצוע )מתכננים אדריכ